Regels en protocollen

Rechten en plichten van ouders/verzorgers en leerlingenLeerplicht

De meest bekende plicht voor ouders met betrekking tot onderwijs is de leerplicht. Als school houden wij per leerling een verzuimregistratie bij waarbij verlof voor de leerling altijd vooraf moet worden aangevraagd via een digitaal formulier op het ouderportaal. Via het ouderportaal wordt ook een ziekmelding en een betermelding gedaan door ouders/verzorgers. Op deze wijze houden wij zicht op de lengte van de afwezigheid. De verzuimcoördinator verwerkt per dag de afwezigheid en de meldingen, ook naar reden van verzuim.

Bij langdurig verzuim en/of ongeoorloofd verzuim (spijbelen) worden ouders middels een brief geïnformeerd en volgt bij toenemend verzuim een oproep voor het verzuimspreekuur op school. Bij meer dan 16 uur in vier weken ongeoorloofd verzuim doen wij melding bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. Wij hanteren regels die gelden voor verzuim en die gelden voor de zgn. thuiszittersregistratie.

In de dagelijkse praktijk neemt de school op de dag zelf op het bij ons bekende telefoonnummer contact op als de absentie van een leerling niet gemeld is.

Medezeggenschap

De ouders/verzorgers hebben het recht om zich bij vacatures voor de MR-kandidaat te stellen voor verkiezing. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers zich aanmelden voor deelname aan ouderplatforms die per locatie of leerjaar zijn samengesteld.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

 Waalwijk

Kennismakingsdag
dinsdag 21 juni 2022


Houd onze site goed in de gaten.
Als er wijzigingen zijn, wordt dat hier vermeld.
 

 

Contact

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
0416-333069